CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Tijdlijn Jan Drijverschool 2013-2019

Vijf jaar geleden sloot na het schoolseizoen 2012/2013 de Jan Drijverschool (hierna: JD school). Direct vroegen de Hoornders zich al af wat er met de school (eigendom van de gemeente) ging gebeuren. En vooral met de gymzaal, de speeltoestellen en het schoolterrein. Dat zou toch niet stoppen/verdwijnen?

Wat is er sindsdien gebeurd? Een chronologisch overzicht.

Najaar 2013: tijdens de dorpenronde van het College. De wethouder meldt: “De gemeente is voorstander van in overleg blijven met de dorpscommissie (hierna DC), waarbij de DC fungeert als spreekbuis voor de bevolking. De inwoners dienen dan ook wel ideeën kenbaar te maken bij de DC”.

September 2014: gesprek met de wethouder. Afgesproken om in maart 2015 de inwoners de gelegenheid te geven met ideeën/plannen te komen. De DC wil de spelregels (kaders) krijgen waaraan de plannen moeten voldoen. Ondanks diverse verzoeken van de DC komen die niet. Eerst wacht de gemeente het resultaat af van een begin 2015 gestart onderzoek naar vrijkomende maatschappelijke gebouwen, zoals scholen en kerken.

Maart 2015: er worden 3 presentaties gehouden in het dorpshuis. Door de Verzamelpost, ‘t Drijverhuus en ZDH. ZDH speelt in op vitaliteit en wonen en dat wordt erg gewaardeerd.

Oktober 2016: na ruim anderhalf jaar is het onderzoek afgerond. De spelregels zijn nu bekend. Echter het College heeft besloten om Omring op de plek van de JD school 24 tot 32 woningen te laten bouwen voor mensen die 24-uurs zorg nodig hebben. Dat klopt niet met de afspraak van september 2014!

November 2016: de DC (en Drijverhuus) spreekt in bij de raadscommissievergadering. DC/Drijverhuus zijn het niet eens met de gang van zaken. Nu de spelregels wel bekend zijn, wil de DC een dorpsavond organiseren, waarbij de inwoners van Den Hoorn zich kunnen uitspreken over de toekomst van de JD school. De raadscommissie geeft de DC hiervoor een aantal maanden de tijd. De DC stelt een brede (niet alleen de DC) werkgroep samen om de dorpsavond voor te bereiden.

Januari t/m april 2017: Twee bijeenkomsten in het dorpshuis(23 januari en 21 april). Het resultaat is een door het dorp gedragen en op 21 april goedgekeurde Rapportage invulling Jan Drijverschool en schoolterrein.
In het kort:
-het schoolgebouw inclusief de gymzaal en het schoolterrein moeten een vitaal onderdeel van Den Hoorn blijven.
-schoolgebouw inclusief de gymzaal liefst behouden.
-schoolgebouw gebruiken voor activiteiten die voldoende huuropbrengsten opleveren voor onderhoud etc.
-schoolterrein gebruiken voor betaalbare huur-/koopwoningen voor (jonge) Hoornders, parkeren op eigen terrein, speeltoestellen, speelweide/trapveldje.
-geen voorkeur voor de vestiging van Omring.

Mei 2017: de Rapportage invulling Jan Drijverschool en schoolterrein wordt aangeboden aan de wethouder.

Juni 2017: het College informeert de gemeenteraad over de stand van zaken aangaande de JD school, waarin (o.a) gemeld wordt dat er een nader onderzoek komt (door adviesbureau ABCNova) naar de kaders op het gebied van stedenbouw en volkshuisvesting voor dit project.

Augustus 2017: Op 30 augustus hebben een aantal werkgroepleden een gesprek gehad met adviesbureau ABCNova om het rapport van de werkgroep te bespreken.

Oktober 2017: het onderzoek van adviesbureau ABCNova is klaar. De conclusie is dat het dorpsplan onvoldoende is onderbouwd, vooral financieel.

December 2017: overleg met adviesbureau ABCNova en de wethouder heeft geleid tot een voorstel aan de raad waarmee de DC uit de voeten kan.

Maart 2018: Het College stelt aan de gemeenteraad voor dat de DC tot 1 juni de tijd krijgt aan te tonen dat het plan financieel haalbaar is. De gemeenteraad gaat akkoord.

April t/m mei 2018: de werkgroep krijgt tot 1 juni de tijd om het dorpsplan verder uit te werken en aan te tonen dat het (vooral financieel) haalbaar is. De werkgroep wijzigt. Woontij, s.v. ZDH en deskundigen uit Den Hoorn worden toegevoegd. De school wordt (globaal) bouwkundig onderzocht. Er werden een aantal serieuze mankementen geconstateerd. Het haalbaarheidsonderzoek “Herontwikkeling locatie Jan Drijverschool Den Hoorn” werd 31 mei aan het College aangeboden. Conclusie: het dorpsplan is mogelijk en zal absoluut bijdragen aan de vitaliteit van Den Hoorn. Het ingediende haalbaarheidsonderzoek gaat uit van (samengevat):
-behoud gymzaal, buitenspeeltoestellen en speelveldje,
-3 zelfbouw/kluswoningen voor starters in de westvleugel van de school,
-2 zelfbouw/klus/atelierwoningen in de oostvleugel van de school,
-het zuidlokaal fungeert als buurtkamer voor de bewoners van het schoolterrein en de school,
-1 vrijstaande koopwoning bij de entree van het schoolterrein,
-4 zorgwoningen (sociale huur) en 16 betaalbare sociale huurwoningen voor kleine huishoudens op het schoolterrein,
-parkeren op eigen terrein.

 

Augustus 2018: op 2 augustus 2018 is er een gesprek met de wethouder. De wethouder wil in principe meewerken aan het dorpsplan, maarer zijn wel nog een aantal zaken die de gemeente hiervoor eerst wil/moet uitzoeken.

 

Oktober 2018: de gemeente wil definitief meewerken aan het plan door de locatie te verkopen en mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan.

 

Januari 2019 t/m mei 2019: de plannen moeten nu serieus uitgewerkt worden. De werkgroep wordt versterkt met een projectleider en een door de gemeente ingehuurde deskundige. Het schoolgebouw wordt nu serieus onderzocht. Door een gespecialiseerd bureau en een gespecialiseerde architect en twee Hoornder deskundigen. Conclusie: er zijn serieuze problemen met het gebouw. Zeker als de klaslokalen omgebouwd worden tot woningen. Door de ontwikkelingen van de laatste tijd op energiegebied zal er rekening moeten worden gehouden met extra isolatie, geen gasaansluiting, enz. Conclusie: de school ombouwen tot woningen is veel duurder dan slopen en nieuwbouw.
Door het slopen van de school ontstaat er een nieuwe situatie. Rekening houdend met de wensen van het dorp (vitaal gebied, woning bouw, behoud gymzaal) en het financiële plaatje (verkoop grond, aanleggen riool, nutsbedrijven, parkeerplaatsen, toegangsweg, groenvoorzieningen, enz.) wordt het volgende plan in concept uitgewerkt:
-bouw van 20 huurwoningen (16 huurwoningen in twee bouwlagen en 4 zorgwoningen, alle door Woontij).
-bouw van 10 koopwoningen (huidige plan is 5 casco woningen, 4 x twee onder één kap en 1 vrijstaande woning).
-de gymzaal blijft en zal worden aangepast.
-parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein.
-behoud van buitenspeeltoestellen.
-verhuur en verkoop zoveel als mogelijk eerst aan ”Hoornders”. Juni 2019: een belangrijk moment, de gemeente gaat nu actief meewerken. De werkgroep blijft bestaan. Wel worden de werkzaamheden gesplitst. De “kerngroep” (Woontij, gemeente, projectleider) gaan het werk doen en de overige werkgroepleden, de “klankbordgroep,” houden de vingers aan de pols. Juli 2019: op initiatief van enkele jongeren uit Den Hoorn is er een gesprek met een werkgroeplid. De jongeren gaan een enquête houden om te kijken naar de behoefte aan woningen voor jongeren in Den Hoorn. De uitslag van de enquête is nu bekend en wordt binnenkort in de werkgroep besproken.

 

Oktober 2019: er is een streven om eind oktober een openbare avond in het dorpshuis te houden. De conceptplannen (dus nog niet de definitieve plannen!!) worden dan getoond. U kunt dan uw opmerkingen en aanvullingen enz. geven.

Tot zover, namens de werkgroep, Joop Groeskam

TOP